200 serials | carboncs v1.2

Date Name Success Rate
2009-10-17 06:18:44 AntiExtractor V1.2 100%
2009-10-17 06:22:21 ExpressMirror V1.2 13%
2009-10-17 06:22:23 EzBarcodeGen V1.2 14%
2009-10-17 06:22:55 FaceMorpher V1.2 13%
2009-10-17 06:22:55 FaceMorpher V1.2 58%
2009-10-17 06:23:00 FireTuneUp V1.2 13%
2009-10-17 06:25:01 ILoveClipboard V1.2 0%
2009-10-17 06:27:05 LiveSync V1.2 0%
2009-10-17 06:28:36 NetPalpus V1.2 0%
2009-10-17 06:32:45 StormTranslator V1.2 0%
2009-10-17 06:33:19 TagRunner V1.2 9%
2009-10-17 06:33:19 Tail4Win V1.2 0%
2009-10-17 06:33:30 Transaction V1.2 0%
2009-10-17 06:35:00 Vocaboly V1.2 0%
2009-10-17 06:35:48 WiseDesktop V1.2 0%
2009-10-17 06:36:26 XDeskPhoto V1.2 0%
2009-10-17 06:36:31 XMultimediaDiary V1.2 0%
2009-10-17 07:20:00 1stCalendar V1.2 0%
2009-10-22 23:46:25 Dec_Bar V1.2 0%
2009-10-22 23:46:28 DriveBrowse V1.2 0%
2009-10-22 23:48:38 LiveSync V1.2 0%
2009-10-22 23:49:26 PrintBar V1.2 0%
2009-10-22 23:49:54 Slots_scary V1.2 0%
2009-10-22 23:49:58 SpamChoke V1.2 0%
2009-10-22 23:50:00 StormTranslator V1.2 0%
2009-10-22 23:50:11 TimeTraker1 V1.2 0%
2009-10-22 23:50:45 XDeskPhoto V1.2 0%
2009-10-22 23:50:46 XMultimediaDiary V1.2 0%
2009-10-22 23:50:57 Zmeil V1.2 0%
2011-09-08 09:45:41 1stImpact v1.2 0%
2011-09-08 09:45:46 2sky v1.2 0%
2011-09-08 09:46:06 3DWebButton v1.2 0%
2011-09-08 09:59:59 AddEase v1.2 0%
2011-09-08 10:00:04 Address4U v1.2 0%
2011-09-08 10:01:53 AdWizard v1.2 40%
2011-09-08 10:02:19 AgentMail v1.2 0%
2011-09-08 10:05:44 Alleycode v1.2 0%
2011-09-08 10:05:50 AllScan v1.2 0%
2011-09-08 10:06:53 AnimalLand2 v1.2 0%
2011-09-08 10:07:51 AppRocket v1.2 0%
2011-09-08 10:08:02 ArchiDoc v1.2 0%
2011-09-08 10:08:42 ArtPrint v1.2 0%
2011-09-08 10:09:05 AspQMail v1.2 0%
2011-09-08 10:09:33 Atomix v1.2 0%
2011-09-08 10:10:28 Audion v1.2 0%
2011-09-08 10:10:28 AudioReplay v1.2 0%
2011-09-08 10:12:37 AutoShutdown v1.2 0%
2011-09-08 10:12:37 AutoSite v1.2 0%
2011-09-08 10:12:37 AutoSitePasswords v1.2 0%
2011-09-08 10:19:57 BioWeb v1.2 0%
2011-09-08 10:20:04 BitmapShrinker v1.2 0%
2011-09-08 10:20:44 Bombardix v1.2 91%
2011-09-08 10:20:54 Boom v1.2 0%
2011-09-08 10:21:23 Bravo v1.2 0%
2011-09-08 10:21:25 BricklesDeluxe v1.2 0%
2011-09-08 10:21:58 Buildcity v1.2 0%
2011-09-08 10:22:58 Cabview v1.2 0%
2011-09-08 10:23:48 CapsOff v1.2 0%
2011-09-08 10:23:53 CaptureWizPro v1.2 0%
2011-09-08 10:24:00 CaSaveAtt v1.2 0%
2011-09-08 10:24:52 CDCat v1.2 0%
2011-09-08 10:25:31 ChangeText v1.2 0%
2011-09-08 10:26:01 CHMUnpacker v1.2 0%
2011-09-08 10:26:33 CleanKeeper v1.2 0%
2011-09-08 10:26:33 CleanPC v1.2 0%
2011-09-08 10:26:48 Clipfolio v1.2 0%
2011-09-08 10:27:41 Cognitel v1.2 0%
2011-09-08 10:28:32 ConceptDraw v1.2 0%
2011-09-08 10:32:26 CryptIt v1.2 0%
2011-09-08 10:33:09 CuteRip v1.2 0%
2011-09-08 10:42:15 DataBox v1.2 0%
2011-09-08 10:42:17 DataSave v1.2 0%
2011-09-08 10:42:34 DDDPool v1.2 100%
2011-09-08 10:42:48 Delovar v1.2 0%
2011-09-08 10:42:53 DenkDran v1.2 0%
2011-09-08 10:43:38 DigiTrax v1.2 0%
2011-09-08 10:43:40 dIRC v1.2 0%
2011-09-08 10:43:42 DirectNet v1.2 0%
2011-09-08 10:43:42 DirectNet v1.2+ 0%
2011-09-08 10:43:51 Discover v1.2 0%
2011-09-08 10:44:07 Dispexplorer v1.2 0%
2011-09-08 10:44:13 DllSpy v1.2 0%
2011-09-08 10:44:20 DMKClip v1.2 0%
2011-09-08 10:44:26 Doghouse v1.2 0%
2011-09-08 10:44:28 Dogz v1.2 0%
2011-09-08 10:44:30 DomainCheck v1.2 0%
2011-09-08 10:46:41 e.Quote v1.2 0%
2011-09-08 10:48:34 EasyNote v1.2 0%
2011-09-08 10:48:44 ECookbook v1.2 0%
2011-09-08 10:48:57 EjectDisk v1.2 0%
2011-09-08 10:49:16 eMailMan v1.2 0%
2011-09-08 10:50:02 Etherboy v1.2 0%
2011-09-08 10:50:08 EuroPrice v1.2 0%
2011-09-08 10:50:11 EventReader v1.2 0%
2011-09-08 10:50:52 EyeCU v1.2 0%
2011-09-08 10:51:00 ezDj v1.2 0%
2011-09-08 10:51:02 EZPlay v1.2 0%
2011-09-08 10:53:37 F.Trap v1.2 0%
2011-09-08 10:54:02 FastWords v1.2 0%
2011-09-08 10:54:15 Fetch v1.2 0%
2011-09-08 10:54:38 FileMunger v1.2 0%
2011-09-08 10:55:18 FLAPS v1.2 0%
2011-09-08 10:55:28 Flashdown v1.2 0%
2011-09-08 10:55:32 Flashget v1.2 0%
2011-09-08 10:55:32 FlashLocator v1.2 0%
2011-09-08 10:55:32 Flashmorph v1.2 0%
2011-09-08 10:55:37 FlaxMenu v1.2 0%
2011-09-08 10:56:00 FolderBox v1.2 0%
2011-09-08 10:56:02 FolderToDrive v1.2 0%
2011-09-08 10:56:41 FotoMagic v1.2 0%
2011-09-08 10:57:11 FreeStrike v1.2 0%
2011-09-08 11:01:54 G3Throttle v1.2 0%
2011-09-08 11:02:34 GetWeb v1.2 0%
2011-09-08 11:02:34 Getwebpic v1.2 0%
2011-09-08 11:02:45 Gish v1.2 0%
2011-09-08 11:02:50 Globaltrash v1.2 0%
2011-09-08 11:02:52 GMax v1.2 0%
2011-09-08 11:03:33 Grapple v1.2 0%
2011-09-08 11:03:38 GreenPrint16 v1.2 0%
2011-09-08 11:03:47 Guardian v1.2 60%
2011-09-08 11:03:59 Gutterball v1.2 0%
2011-09-08 11:05:56 HardCopy v1.2 0%
2011-09-08 11:06:02 Hare v1.2 0%
2011-09-08 11:06:54 HighGrow v1.2 0%
2011-09-08 11:08:48 HomeFinanz v1.2 0%
2011-09-08 11:09:09 HoneyQ v1.2 0%
2011-09-08 11:09:40 HTM2CHM v1.2 0%
2011-09-08 11:09:52 HTMLEncryptor v1.2 0%
2011-09-08 11:10:10 HyperClip v1.2 0%
2011-09-08 11:13:44 iControl v1.2 100%
2011-09-08 11:13:46 iCount v1.2 0%
2011-09-08 11:14:38 Imagine v1.2 0%
2011-09-08 11:14:40 IMapR v1.2 0%
2011-09-08 11:14:40 IMatch v1.2 0%
2011-09-08 11:16:43 Intersect v1.2 0%
2011-09-08 11:17:08 IPSearch v1.2 0%
2011-09-08 11:17:17 IS-K100 v1.2 0%
2011-09-08 11:21:06 Karteset v1.2 0%
2011-09-08 11:21:28 KeyLaunch v1.2 0%
2011-09-08 11:21:45 KidzMail v1.2 0%
2011-09-08 11:22:00 KoolMoves v1.2 0%
2011-09-08 11:24:51 LadyBird v1.2 0%
2011-09-08 11:25:03 Lasso v1.2 0%
2011-09-08 11:27:15 Loopy v1.2 0%
2011-09-08 11:27:31 Ludo v1.2 0%
2011-09-08 11:27:33 Lurker v1.2 0%
2011-09-08 11:27:48 MacDoc v1.2 0%
2011-09-08 11:28:54 MailEye v1.2 0%
2011-09-08 11:29:48 MathType v1.2 0%
2011-09-08 11:29:58 Mazefest v1.2 0%
2011-09-08 11:30:25 MediaPalette v1.2 0%
2011-09-08 11:34:41 MP3Coder v1.2 0%
2011-09-08 11:34:59 MsgBoard v1.2 0%
2011-09-08 11:41:42 Netfinder v1.2 0%
2011-09-08 11:42:15 NetSpyHunter v1.2 0%
2011-09-08 11:42:39 NextWallpaper v1.2 0%
2011-09-08 11:43:23 NotePro v1.2 0%
2011-09-08 12:24:56 MPower v1.2 0%
2011-09-08 12:25:22 MultiStart v1.2 0%
2011-09-08 12:25:51 MyPhoneBook v1.2 0%
2011-09-08 12:26:30 OFFTIMER v1.2 0%
2011-09-08 12:26:34 OICQ v1.2 0%
2011-09-08 12:26:44 OmniPDF v1.2 0%
2011-09-08 12:29:33 PDF2Word v1.2 0%
2011-09-08 12:33:45 PictureToTV v1.2 0%
2011-09-08 12:34:47 PocketPad v1.2 0%
2011-09-08 12:35:57 PowerGlot v1.2 0%
2011-09-08 12:37:28 QuickCM v1.2 0%
2011-09-08 12:37:36 QuickMemo v1.2 0%
2011-09-08 12:37:45 QuipSig v1.2 0%
2011-09-08 12:37:49 QWallet v1.2 0%
2011-09-08 12:40:52 Recall v1.2 0%
2011-09-08 12:41:12 RegEditer v1.2 0%
2011-09-08 12:43:38 Ripper v1.2 0%
2011-09-08 12:44:18 RunViewer v1.2 0%
2011-09-08 12:44:59 SafeInput v1.2 0%
2011-09-08 12:45:58 ScreenPix v1.2 0%
2011-09-08 12:46:22 SecretFolders v1.2 0%
2011-09-08 12:46:31 SecurityExpressions v1.2 0%
2011-09-08 12:48:34 slots_scary V1.2 0%
2011-09-08 12:48:36 SMAC v1.2 100%
2011-09-08 12:49:13 Snack v1.2 0%
2011-09-08 12:50:45 SPAMReporter v1.2 0%
2011-09-08 12:51:37 Tail4Win v1.2 0%
2011-09-08 12:52:00 TclPro v1.2 0%
2011-09-08 12:53:44 TheftAlert v1.2 v1.2 0%
2011-09-08 12:54:14 Timer v1.2 0%
2011-09-08 12:55:23 Traxx v1.2 0%
2011-09-08 12:56:09 TuneSpark v1.2 0%
2011-09-08 12:57:57 Squirm v1.2 0%
2011-09-08 13:00:18 SurfWatch v1.2 0%
2011-09-08 13:08:23 Undisker v1.2 38%
2011-09-08 13:11:39 Vextractor v1.2 0%
2011-09-08 13:16:46 WebQuick v1.2 0%
2011-09-08 13:17:18 Wildskinz v1.2 0%
2011-09-08 13:17:33 WinAlarm v1.2 0%
2011-09-08 13:20:13 WiseTree v1.2 0%
2011-09-08 13:20:39 WordSearch v1.2 0%
2011-09-08 13:22:56 XpressQuantumTreeList v1.2 0%
2011-09-08 13:22:59 XtraMail v1.2 0%